MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
“MOTO 212 MOTORLU ARAÇLAR TEKS.GÜZELLİK SALONU KOZMETİK SAN. VE DIŞ TİC. AŞ.”

Aşağıda, MOTO 212 MOTORLU ARAÇLAR TEKS.GÜZELLİK SALONU KOZMETİK SAN. VE DIŞ TİC. AŞ. ile, hizmet/ürün alıcısı arasında imzalanan mesafeli satış sözleşmesi başlıklar halinde sunulmaktadır.

1) TARAFLAR :

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde mesafeli olarak okunup anlaşıldıktan sonra özgür iradeleri ile kabul edilerek imzalanmıştır.

“SATICI”

AD SOYAD / UNVAN:MOTO 212 MOTORLU ARAÇLAR TEKS.GÜZELLİK SALONU KOZMETİK SAN. VE DIŞ TİC. AŞ

ADRES : Göktürk Mah. İstanbul Cad. Telekom Sok. No:3 Eyüp / İstanbul

TELEFON : 0212 322 62 00

E-POSTA : info@kaizenhairdressing.com

‘ALICI’

AD SOYAD / UNVAN: “Hizmet siparişinde girilen ad, soyad esas alınır.”

ADRES : “Hizmet siparişinde girilen adres bilgileri esas alınır.”

TELEFON : “Hizmet siparişinde girilen iletişim bilgileri esas alınır.”

E-POSTA : “Hizmet siparişinde girilen iletişim bilgileri esas alınır.”

İFAYA BAŞLAMA ONAYI:

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle birlikte ALICI, sözleşme konusu randevuya 12 saat kala sipariş konusu hizmetin ifa edilebilmesi için gereken hazırlıklara başlanacağını, hizmet talebine istinaden personel temin edileceğini, hizmet bedelini, kullanılacak ürünlere ilişkin tedarikten kaynaklanan ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini, 12 saat kaldığında randevusunun Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/h bendi uyarınca ifaya başlama onayı anlamına geleceğini, ifaya başlama onayı vermesi nedeniyle cayma hakkı olmayacağını ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. İşbu husus ALICI’ya sözleşme öncesi bilgi formunda da ihtar edilmiştir.

2) TANIMLAR :

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında kuaförlük, kişisel bakım hizmetleri alanında, alıcıya mal ve hizmet sunan veya mal ve hizmet sunan adına veya hesabına hareket edenleri,

ALICI : Kuaförlük, cilt bakımı, kişisel bakım gibi bir hizmeti veya bu kapsamda sunulacak malları ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen kuaförlük, cilt bakımı, kişisel bakım, solaryum, masaj vb. gibi her türlü hizmeti,

İFA YERİ : SATICI tarafından işletilen kuaför / güzellik salonunu,

SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN : Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve ALICI’yı,

SÖZLEŞME : SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

FORM : ALICI’ya sözleşme öncesinde sunulan işbu bilgilendirme formunu,

ÜRÜN / MAL : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve hizmet ifasında kullanılacak her türlü malzemeyi,
ifade eder.

3) KONU :

İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği ve internet sitesinde nitelikleri ve fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
4) SÖZLEŞME KONUSU HİZMET VE ÜRÜN BİLGİLERİ:

4.1. Hizmetin/Malın/Ürünün temel özellikleri (türü, miktarı, ifa şekli, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Paket olarak sunulan hizmet ve/ya ürünlere ilişkin şartlar, yalnızca o hizmet ve/ya ürünün paket olarak alınması halinde geçerlidir.

4.2. İnternet sitesinde hizmet ve ürünlere ilişkin ilan edilen fiyatlar KDV dahil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar belirtilen süre sonuna kadar, kampanyalı olarak belirtilen fiyatlar kampanya şartları ve süresi kapsamında geçerlidir. SATICI’nın kampanya şartlarında bildirimsiz değişiklik yapma hakkı saklıdır.

4.3. İnternet sitesinden alınan hizmetlere ilişkin ifa, aksi kararlaştırılmadıkça SATICI’nın adresinde gerçekleştirilecektir. ALICI, hizmet için aldığı randevu saatinden en az 15 dakika öncesinde SATICI’nın adresinde hazır bulunmalıdır. Randevu saatinde hazır bulunmak ALICI’nın sorumluluğunda olup, ALICI’nın randevu saatine geç kalması ya da randevu saatinden sonra gelmesi halinde SATICI hizmet ifasından vazgeçebilecektir. Bu durumda ALICI’ya herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır. ALICI, yapmış olduğu ödemeyi kendi adına depo ettirerek sonraki randevularında kullanabilir.

4.4. Sözleşme konusu hizmet ya da ürünün tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir:

Hizmet/Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam (KDV Dahil)
Kargo Tutarı
Toplam
Ödeme Şekli ve Planı
Teslimat Adresi
Teslim Edilecek kişi
Fatura Adresi
Sipariş Tarihi
Teslimat Tarihi
Teslimat Şekli

4.5. Teslime konu bir ürün söz konusu ise, sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir.

5) FATURA/FİŞ BİLGİLERİ:

Ad/Soyad/Ünvan
Adres
Telefon
E-Posta
Fatura ya da fiş, hizmet ifası anında ya da teslime konu bir ürün söz konusu ise sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir. Ek ödeme halinde, ek ödemeye ilişkin fiş ya da fatura ayrıca tanzim edilecektir.

6) GENEL HÜKÜMLER:

6.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken siparişi verilen hizmet ve ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme, ifa yer ve zamanı ile cayma hakkına ilişkin bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Sözleşme konusu her bir hizmet aksi kararlaştırılmadıkça SATICI’nın adresinde ifa edilir. ALICI, site üzerinden aldığı randevu saatine uygun gün ve saatte (bkz.4.3) SATICI’nın adresinde hazır bulunmak zorundadır. Aksi halde SATICI hizmet ifasından kısmen ya da tamamen kaçınabilir. ALICI’nın teslime bağlı bir ürün sipariş etmesi halinde ise, ALICI teslimata konu adres ve diğer bilgileri sipariş anında SATICI’ya doğru olarak vermek zorundadır. Aksi halde hatalı teslimattan ALICI sorumlu olur.

6.3. ALICI, internet sitesinden sipariş ettiği hizmet ya da ürünlerin bedelini havale veya kredi kartı ile ödeyecektir. İşbu Sözleşme kapsamında verilen siparişler, hizmet ya da ürünlerin bedelinin SATICI’nın hesabına aktarılması veya kredi kartından banka provizyonu alınarak bloke edilmesinin SATICI tarafından tespit edilmesini müteakip işleme alınacaktır. Ödemenin randevu saatine kadar SATICI’nın hesabına geçmemesi halinde yapılan rezervasyon hizmet ifası için garanti teşkil etmeyecek, SATICI ifadan kısmen ya da tamamen kaçınabilecektir.

6.4. Bankaların ödemeler esnasında sair isimler altında yapacakları kesintilerden SATICI sorumlu değildir. Hizmetin eksiksiz ifa edilebilmesi için ödemenin eksiksiz yapılması şarttır.

6.5. ALICI’nın anlaşmalı olduğu bankanın kampanyaları kapsamında çeşitli taksitle ödeme seçenekleri sunması SATICI’nın insiyatifi dışındadır. SATICI’nın bilgi ve tasarrufu dahilinde olan kampanyalar internet sitesinde ilan edilecektir.

6.6. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini veya hizmeti ifa etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde ifa edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durum, ALICI’ya sözleşmeden dönme hakkı vermeyecek, hizmet ifası mücbir sebebin ya da ifa imkansızlığının ortadan kalktığı bir tarihe ertelenecektir. SATICI’nın ürün tedariki, personel temini, hizmet yerinin tadilatı, salgın hastalık, doğal afet, taşınma gibi hizmetini ifa edemeyeceği hallerde de aynı uygulama geçerli olacak; ücret iadesi yapılmaksızın hizmet ifası imkansızlığın ortadan kalktığı bir tarihe ertelenecektir.

6.8. SATICI, tadilat, salon bakımı, personel temini, malzeme tedarikinde aksama gibi sebeplerle randevu gün ve saatini değiştirebilir. Bu durum gecikmeksizin ALICI’ya bildirilir. Bu hallerde ALICI’ya ücret iadesi yapılmaz.

6.9. SATICI, sitede sunulan ve ALICI tarafından seçilmiş hizmetlerden birini veya tamamını kısmen ya da tamamen ifa etmekten kaçınabilir. Online randevu sisteminde hizmet seçimi, sistemin müsaitliğine göre bilgisayar tarafından otomatik olarak verilmekte olup, verilecek hizmet içeriğine göre SATICI tarafından verilecek hizmette, hizmetin içeriğinde, yapılacak işlemde ve/ya kullanılacak malzemede değişiklik yapılabilir.

6.10. ALICI’nın, randevu saatinde, siteden almış olduğu hizmetin dışında bir hizmet ifa edilmesini talep etmesi halinde, SATICI bu hizmeti sunmak zorunda değildir. Ancak SATICI, randevu saatleri ile personel ve malzeme durumunun uygunluğunu gözeterek ilave hizmet talebini karşılayabilir. Bu durumda ilave hizmet talebine ilişkin fark ödeme hizmet öncesinde ayrıca tahsil edilir.

6.11. ALICI, randevuda seçmiş olduğu hizmetle ilgili olarak, sağlık sorunu, alerjik reaksiyon, kronik hastalık gibi bir problemi olup olmadığı konusunda SATICI’yı bilgilendirmek zorundadır. Aksi halde, verilecek hizmette kullanılacak malzeme ve ekipmana muvafakati olduğu kabul edilecek, bu uğurda oluşacak tüm tıbbi risklerden ALICI sorumlu olacaktır.

6.12. SATICI, hizmet ifasında dilediği marka ve model ürünü ya da malzemeyi kullanmakta serbesttir. ALICI tarafından özel bir ürün ya da malzeme kullanılmasının talep edilmesi halinde ayrıca ücretlendirilecektir.

6.13. SATICI, talep edilen hizmette kullanılacak ürün fiyatlarında yaşanacak aşırı dalgalanma nedeniyle hizmet bedelinde değişikliğe giderek ek ödeme talep edebileceği gibi, hizmeti kısmen ya da tamamen ifa etmekten de kaçınabilir.

6.14. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

6.15. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya hizmetin ifa edilmesinden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede hizmet dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, randevuyu iptal etme hakkını haizdir.

6.16. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.17. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

6.18. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

6.19. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

6.20. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

7) CAYMA HAKKI:

7.1. ALICI, seçmiş olduğu randevu saatine 12 saat kalana kadar iptal veya değişiklik hakkını kullanabilir. Bu durumda SATICI tarafından ALICI’nın ödeme yöntemine bağlı olarak ücret iadesi gerçekleştirilir. Randevuya 12 saat veya daha az süre kaldığında ise randevu için personel tedariki ile malzeme temini yapılacağından ve ALICI için ayrılan randevu saatine başka bir müşteri alınamayacağından ücret iadesi gerektirir şekilde iptal hakkı olmayacaktır. Bu saatten sonra ALICI, site üzerinden randevuda herhangi bir ücret iadesi olmaksızın tarih, saat değişikliği yapabilecek ya da değişiklik talep etmemesi halinde randevusu iptal edilerek ödemiş olduğu ücret ALICI’nın sonraki randevularında kullanılmak üzere adına bloke edilecektir.

7.2. ALICI’nın 12 saat kalana kadar cayma hakkını kullanmaması, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/h bendi uyarınca, ifaya başlama onayı olarak kabul edilecek ve SATICI tarafından hizmet ifası için bu onaya istinaden personel temin edilecek, kullanılacak ürün ve mallar tedarik edilecek, randevu saatine başkaca müşteri alınmayacaktır. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının mümkün olduğu hallerde, cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. İşbu husus ALICI’ya sözleşme öncesi bilgi formunda da ihtar edilmiştir.

7.3. Cayma hakkının kullanılması için, -randevu saatine 12 saat kalana kadarki zaman hariç- 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve varsa kendisine teslim edilmiş olan ürünün kullanılmamış olması şarttır.

7.4. Sipariş ile birlikte ALICI’ya bir mal veya ürün teslim edilmiş olması halinde, cayma hakkının kullanımını takiben siparişle birlikte ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilecek ve ürün ya da hizmet kampanyasız fiyattan ALICI’ya yansıtılacaktır.

7.5. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, kişisel bakım malzemeleri, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlerin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve hiç kullanılmamış olmaları gerekir.

8) YETKİLİ MAHKEME :

8.1. İşbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanması ile işbu Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlık halinde Türk Hukuku uygulanır.

8.2. ALICI, işbu Sözleşme’nin uygulanmasına ilişkin olarak 6502 sayılı Kanun kapsamına giren uyuşmazlıkların çözümlenmesinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değeri aşan uyuşmazlıkların çözümlenmesinde ise (Çağlayan) Tüketici Mahkemeleri’ne başvurma hakkına sahiptir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

9. YÜRÜRLÜK:

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI
YASAL UYARI

“MOTO 212 MOTORLU ARAÇLAR TEKS.GÜZELLİK SALONU KOZMETİK SAN. VE DIŞ TİC. AŞ.”
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Aşağıda, MOTO 212 MOTORLU ARAÇLAR TEKS.GÜZELLİK SALONU KOZMETİK SAN. VE DIŞ TİC. AŞ. (“Kaizen Kuaför”) tarafından kişisel verilerinizin ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır.

1) GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASININ AMACI

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”), Kaizen Kuaför’ün sunduğu kuaförlük hizmetinin ve bu hizmete aracı internet sitelerinin/dijital platformların ne gibi kişisel veriler topladığını, bu bilgilerin nasıl kullanıldığını, gerekmesi halinde Kaizen Kuaför’ün bu bilgileri kimlerle paylaşabileceğini, Kaizen Kuaför’ün topladığı/işlediği/sakladığı kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın ne olduğunu, bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

2) TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ, VERİ GÜVENLİĞİ VE VERİ TOPLAMA METODU

Kaizen Kuaför tarafından, online veya sair metotlarla alınan randevular esnasında, ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, meslek, GSM numarası, sabit telefon numarası, e-posta adresi, ev/işyeri adresi, yaş, boy, kilo gibi fiziksel özellikler ve fotoğraf gibi kişisel verileriniz alınmakta ve depolanmaktadır.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

3) KİŞİSEL VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kaizen Kuaför tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Kaizen Kuaför veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

4) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak, Kaizen Kuaför tarafından birincil olarak müşteri memnuniyetinin sağlanması, ürün ve hizmetlere ilişkin pazarlama, tanıtım ve değerlendirme amacıyla, ikincil olarak ise Kaizen Kuaför’ün ya da Kaizen Kuaför’ün iş ortaklarının hukuki ve ticari faaliyetleri amacıyla işlenmektedir.

5) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle, Kaizen Kuaför bünyesinde kullanılabileceği gibi, Kaizen Kuaför’ün çalışanlarıyla, hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve Kanunen yetkili kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

Kaizen Kuaför faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, internet sitesinde, instagram, facebook, twitter gibi sosyal medya platformlarında kullanabilir; bu minvalde özellikle Kuaför hizmeti esnasında ya da sonrasında çekilen fotoğrafları önceden ayrıca bir izin almaksızın sosyal medya hesaplarında ve internet sitesinde paylaşabilir.

6) KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN KANUN’DAN KAYNAKLANAN HAKLAR

Müşteri, Kanun’un 11. maddesi gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahiptir:

6.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

6.2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

6.3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

6.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

6.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6.6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

6.7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6.8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

6.9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7) HAKLARI KULLANMA METODU

Müşteri, Kanun’dan doğan haklarını kullanmak için; e-posta ya da iadeli taahhütlü mektup yollarını kullanabilir. E-posta adresi ve iadeli taahhütlü mektup için adres internet sitesinde yayımlanmış olup, bu başvurular, Kaizen Kuaför tarafından başvurunun kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde cevaplandırılır.

8) İLETİŞİM İZNİ

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İznini kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel tanıtım, promosyon, reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin telefon, kısa mesaj (SMS), e-posta ve benzeri yollarla yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve Kaizen Kuaför’ün sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

9) KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

Kaizen Kuaför, internet sitesinden online randevu yoluyla ödeme yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini önemsemektedir. Bu kapsamda müşterinin kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde sistemde saklanmamaktadır.

Ödeme sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler Kaizen Kuaför’ün internet sitesinden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği Banka’ca onaylandığı takdirde ödeme işlemine devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi Kaizen Kuaför tarafından görüntülenmemekte ve kaydedilmemektedir. Bu sayede üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmektedir. Bu kapsamda kart bilgilerinin Kaizen Kuaför çalışanları da dahil üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmaması gerekmektedir.

10) UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzni, Türkiye Cumhuriyeti Kanun’larına tabidir. Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İletişim İzninin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.